Strategi og dygtige medarbejdere leverer endnu et historisk flot resultat i KNI koncernen

Regnskabsåret 2016/17 blev endnu et år hvor det lykkedes KNI at videreudvikle forretningen og levere resultater, der lever op til ambitionen i selskabets strategi. Med et resultat på 103 mio. DKK før skat har koncernen bevist at kunne fastholde den positive udvikling, som har været igangsat siden regnskabsåret 2013/14.

Årets resultat

Regnskabsåret 2016/17 har på mange fronter været et nyt spændende år med fokus på nye tiltag og projekter. Regnskabsåret blev det år, hvor strategien ”KNI mod 2016” afsluttedes og hvor den nye strategiproces Killingusaaq blev igangsat.

Bag visionen om at fortsætte udviklingen af et mere moderne KNI - med et stærkt og vedvarende kundefokus, forståelse og respekten af ”det indre grønlandske liv” - har omdrejningspunktet også i indeværende regnskabsår været varedivisionen. Varedivisionen leverer et pænt overskud, hvilket blandt andet er skabt via et fortsat højt momentum indenfor logistik, kategoristyring samt udviklingen af højere kompetencer i organisationen. I selskabets varedivision er aktiviteterne således gennemført med et overskud på 38 mio. DKK mod et overskud på 34 mio. DKK i forrige regnskabsår.

Resultatet i Polaroil, selskabets energidivision, blev et overskud på 65 mio. DKK mod 64 mio. DKK i forrige regnskabsår.

Resultatet efter skat på 71 mio. DKK og en egenkapital på 1.061 mio. DKK understreger KNI som en veldreven koncern med et godt og solidt økonomisk fundament.

Renoveringsefterslæb

Den positive resultatudvikling i koncernen er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.

Varedivisionens bygningsmasse er på over 400 bygninger i form af butikker og pakhuse, hvoraf mange er nedslidte og utidssvarende til butiks- og lagerdrift. Der er et betydeligt renoverings-efterslæb på bygningerne, der kan opgøres til i størrelsesordenen 300 mio. DKK. I energidivisionen udgør renoveringsefterslæbet ca. 190 mio. DKK, og er således nedbragt i forhold til tidligere år,

hvor efterslæbet har været langt højere, men på baggrund af fokuseret totalrenoveringsprojekt gennem en lang årrække er kommet ned og vil fortsat sænkes ved fortsat løbende renovering og vedligehold af Polaroil´s tankanlæg på 71 steder i hele Grønland.

De budgetterede planer for nedbringelse af renoveringsefterslæbet betyder at koncernen investerer kontinuerligt store summer i løbende vedligehold og nybyggeri. Investeringsniveauet har i regnskabsåret 2016/17 udgjort ca. 102 mio. DKK. I de kommende regnskabsår forventes et årligt investeringsniveau på niveauet 130 mio. DKK.

Udbytte og skatter

I henhold til aftale med KNI´s ejer, Selvstyret, er der afsat 20 mio. DKK i udbytte af årets resultat.

KNI har herudover i regnskabsåret 2016/17 betalt 80 mio. DKK i personskatter samt 25 mio. DKK kr. i selskabsskat.

I perioden fra 2008-2016 har KNI modtaget DKK 351,5 mio i servicekontraktbetaling fra Grønlands Selvstyre, medens koncernen indenfor samme periode har tilbagebetalt DKK 828,1 mio. retur til Selvstyret og kommuner. KNI har således i perioden bidraget med et positivt cashflow til Selvstyret og kommuner svarende til DKK 476,6 mio. i form af udbytter, selskabsskat og personskatter.

Taqqissuut – KNI’s kompetenceudviklingsprojekt

KNI havde ved udgangen af regnskabsåret 2016/17 934 ansatte, hvilket svarer til i størrelsesordenen 760 fuldtidsstillinger. KNI tilhører dermed fortsat en af de største bidragsydere til arbejdspladser i Grønland. Således har koncernen ligeledes i regnskabsåret arbejdet videre med kompetenceudviklingsprojektet ”Taqqissuut”, der omhandler en specifik plan for uddannelse – og kompetenceløft for alle virksomhedens medarbejdere.

Et af de nye større tiltag indenfor kompetenceudviklingen er etableringen af en helt ny Niuertunngorniarneq (købmandsuddannelse) som startede op i 2016. I lighed med Niuertunngorniarneq forberedes der ligeledes endnu en intern uddannelse Ikummatissavivilerisunngorniarneq (Oil Terminal Manager uddannelse).

KNI bruger DKK 12 mio. om året på medarbejder kompetenceudviklingsaktiviteter.

Der er i dag 50 elever i hele KNI A/S. En del af de færdiguddannede butikselever fortsætter i KNI A/S´ regi.

Samfundsansvar

CSR eller ej, så har KNI i rigtig mange år været det selskab, som har påtaget sig et samfundsansvar i Grønland i bogstaveligste forstand og langt før, CSR overhovedet kom ind på alles læber. KNI ikke blot sponserer idræts- og andre samfundsgavnlige aktiviteter, men har også i den seneste tid gennemført vellykkede bidrag til div. landsdækkende indsamlinger, f.eks. i forbindelse med  indsamlingen til fordel for Nakuusa i marts 2017, hvor KNI sammen med sine leverandører bidrog med DKK 322.000.

Tak til medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere

Bestyrelse og den daglige ledelse vil rette et stort tak til alle medarbejdere i KNI og andre gode samarbejdspartnere, og ikke mindst kunderne, som har gjort den positive udvikling mulig.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

____________________________________

  • Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.
  • KNI A/S afholder ordinær generalforsamling d 16. august 2017.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl