Pilersuisoq øger indtjeningen og bidrager til fortsat fremgang for KNI

Omhandlende periode: 1. april – 30. september 2016.

Pilersuisoq øger fortsat indtjeningen og bidrager sammen med Polaroil til at KNI i første halvår af regnskabsåret 2016/17 opnåede et resultat før skat på 65,0 mio. DKK mod 57,4 mio. DKK i 2015/16.

På baggrund af resultatet for 1. halvår af regnskabsåret 2016/17 er det forventningen, at KNI vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat for hele året i størrelsesordenen 105 – 110 mio. kr. før skat.

Resultatet er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.

Det forbedrede regnskabsresultat svarende til 7,6 mio. DKK i forhold til 2015/16 er hovedsageligt tilvejebragt via en forbedret indtjening i selskabets varedivision. I varedivisionen er resultatet således forbedret med 5,1 mio. DKK, medens resultatforbedringen i energidivisionen har udgjort 2,5 mio. DKK. I selskabets dattervirksomheder er resultatniveauet derimod uændret i forhold til forrige regnskabsår.

Halvårsresultatet er økonomisk solidt og afspejler en fortsat positiv udvikling og tro på at KNI kan vedblive med at levere resultater, der lever op til de ambitioner, som er defineret i selskabets strategiarbejde. Det overordnede mål med strategiarbejdet er at øge indtjeningen og med udgangspunkt i vision og værdisæt, at skabe en mere moderne handels – og servicevirksomhed med et stærkt og vedvarende kundefokus og forståelse af ”det indre grønlandske liv”.

Halvårsresultatet er ligeledes tilvejebragt via et fortsat meget stort fokus på uddannelse af medarbejdere og indførelse af nye arbejdsprocesser.

I halvåret 2016/17 har omsætningen udgjort 1.220 mio. DKK, hvilket svarer til en lille stigning på knap 4 mio. DKK i forhold til det niveau, som blev realiseret i halvåret 2015/16.

I ovenstående omsætningsniveau indgår selskabets varedivision med 700 mio. DKK og energidivision med 515 mio. DKK. I varedivisionen er omsætningen steget med 7,7 % i forhold til samme periode sidste år, hvorimod omsætningsniveauet er faldet 8,0 % i energidivisionen.

Stigningen i varedivisionens nettoomsætning skyldes hovedsageligt en stigning indenfor detail aktiviteterne, svarende til i størrelsesordenen 9,0 %, men også indenfor engros markedet har aktiviteterne oplevet en mindre stigning svarende til 5,6 %.

Halvårsregnskab 2016/2017

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl