KNI leverer et halvårsresultat som forventet

Omhandlende periode: 1. april – 30. september 2017. 

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2017/18 et resultat før skat på 60,0 mio. DKK mod 65,0 mio. DKK i 2016/17. Resultatet ligger på det forventelige niveau i forhold til budget.

På baggrund af resultatet for 1. halvår af regnskabsåret 2017/18 er det forventningen, at KNI vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat for hele året i størrelsesordenen 105 – 110 mio. kr. før skat.

Selskabets nuværende indtjeningsniveau er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen. Det samlede renoveringsefterslæb udgør i størrelsesordenen 300 mio. DKK i varedivisionen samt 200 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.

Årsagen til formindskelsen i regnskabsresultat svarende til 5,0 mio. DKK i forhold til halvårsrapporten for 2016/17 kan hovedsageligt forklares med et fald i resultatudviklingen i selskabets energidivision, modsvarende en stigning i indtjeningen i selskabets varedivision. I selskabets dattervirksomheder er der ligeledes realiseret en resultatforbedring svarende til 0,9 mio. DKK i forhold til forrige regnskabsår.

Halvårsresultatet er økonomisk solidt og afspejler en fortsat positiv udvikling og tro på at KNI kan vedblive med at levere resultater, der lever op til de ambitioner, som er defineret i selskabets strategiarbejde. Det overordnede mål med strategiarbejdet er at fastholde det nødvendige indtjeningsniveau og med udgangspunkt i vision og værdisæt, at skabe en mere moderne handels – og servicevirksomhed med et stærkt og vedvarende kundefokus og forståelse af ”det indre grønlandske liv”.

Halvårsresultatet er ligeledes tilvejebragt via et fortsat meget stort fokus på uddannelse af medarbejdere og indførelse af nye arbejdsprocesser.

I halvåret 2017/18 har omsætningen udgjort 1.250 mio. DKK, hvilket svarer til en stigning på 30 mio. DKK i forhold til det niveau, som blev realiseret i halvåret 2016/17.

I ovenstående omsætningsniveau indgår selskabets varedivision med 703 mio. DKK og energidivision med 539 mio. DKK. I varedivisionen er omsætningen på niveau i forhold til samme periode sidste år, hvorimod omsætningsniveauet er steget 4,7 % i energidivisionen.

knital.png

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på pgs@kni.gl eller mobilnummer +299 55 37 03.

____________________________________ 

  • Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl