Målrettet strategiarbejde og høj medarbejdertilfredshed leverer et flot halvårsresultat i KNI koncernen

Omhandlende periode: 1. april – 30. september 2018.

Periodens resultat

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2018/19 et resultat før skat på 72,8 mio. DKK mod 60,0 mio. DKK i 2017/18. Resultatet ligger på det forventelige niveau i forhold til budget.

På baggrund af resultatet for 1. halvår af regnskabsåret 2018/19 er det forventningen, at KNI vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat for hele året på i størrelsesordenen 110 – 116 mio. kr. før skat.

Det forbedrede regnskabsresultat svarende til 12,8 mio. DKK i forhold til halvårsrapporten for 2016/17 er tilvejebragt på følgende vis:

  • en forbedret indtjening i selskabets varedivision med 3,0 mio. DKK
  • en forbedret indtjening i selskabets energidivision med 10,9 mio. DKK.
  • en forbedret indtjening fra tilknyttede virksomheder med 0,9 mio. DKK
  • et indarbejdet underskud under ”associeret virksomhed” med 2,0 mio. DKK

I halvårets resultatniveau er Selvstyrets servicekontraktbetaling for vareforsyning halveret fra i 2017/18 at udgøre 18 mio. DKK. til i 2018/19 at udgør ca. 9 mio. DKK. Denne nedbringelse skyldes den økonomiske besparelseseffekt ved indførelsen af den landsdækkende ensprisreform for el og vand pr. 1. januar 2018.

I perioden der dækker halvårsmeddelelsen er der blevet gennemført to priskampagner, foretaget i henholdsvis februar og oktober 2018, hvor priserne er blevet nedsat på udvalgte basisvarer i Pilersuisoq regi.

Halvårsresultatet er økonomisk godt funderet og afspejler en fortsat positiv udvikling og tro på, at KNI kan vedblive med at videreudvikle forretningen og levere resultater, der lever op til de ambitioner, som er defineret i selskabets strategiarbejde.

Halvårsresultatet er ligeledes tilvejebragt via et fortsat meget stort fokus på uddannelse af medarbejdere og indførelse af nye arbejdsprocesser.

I halvåret 2018/19 har omsætningen udgjort 1.315 mio. DKK, hvilket svarer til en stigning på 65 mio. DKK i forhold til det niveau, som blev realiseret i halvåret 2017/18.

I ovenstående omsætningsniveau indgår selskabets varedivision med 729 mio. DKK og energidivision med 579 mio. DKK. I varedivisionen er omsætningen steget med 4 % i forhold til samme periode sidste år, ligesom også energidivisionen har oplevet en stigning i aktivitetsniveauet svarende til 7 %.

Investeringer

Selskabets nuværende indtjeningsniveau er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.

Det samlede renoveringsefterslæb udgør i størrelsesordenen 275 mio. DKK i varedivisionen samt 160 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på pgs@kni.gl eller mobilnummer +299 55 37 03.

 

____________________________________ 

  • Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl