Ordinær generalforsamling

KNI A/S har holdt sin årlige ordinære generalforsamling i dag fredag d. 8. oktober 2021.

Regnskabsåret 2020/2021 for KNI A/S er præget af et helt grundlæggende oprydningsarbejde efter at det trinvist er blevet afdækket, at de aflagte regnskaber siden 2013/14 har været bevidst manipuleret. Oprydningen efter ”lagersagen” og en række andre regnskabsmæssige forhold, er blevet opgjort og er tilbageført i egenkapitalen i 2020/21 årsregnskabet, i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler. Der er således ført en engangskorrektion på egenkapitalen på i alt 112 mio. DKK. Da der endnu er enkelte opklarende analyser der pågår, har bestyrelsen såvel som revisionen valgt at tage et vist forbehold for den endelige korrektion, men det vurderes, at man er tæt på at have ryddet endeligt op.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og årsrapporten for regnskabsåret 2020/2021 godkendt med bemærkninger.

KNI’s bestyrelsesformand Lars Borris Pedersen nævner på vegne af den samlede bestyrelse:

”Ingen havde drømt om, hvilke udfordringer og uregelmæssigheder vi ville støde på da vi ved årets begyndelse satte undersøgelser i gang omkring lagersagen. Hvor vi i afdækningen af sagen har fundet nye problemer, er disse adresseret og konsekvenser taget. For virksomheden er vi kommet langt med den helt store hovedrengøring, og kan præsentere et billede af et KNI som, trods alt, fortsat er en solid virksomhed. Vores forventninger til 2021/22, ovenpå dette rædselsår, er positive, men afdæmpede. Vi er meget tilfredse med at have fået ansat Jeppe Jensen som ny administrerende direktør og i øvrigt at have fået beklædt flere vigtige poster med nye dygtige medarbejdere.” – siger Lars Borris Pedersen, og fortsætter:

”Samfundet fortjener et ordentligt og transparent drevet KNI, som man kan være stolte af og have fuld tillid til. Det har ikke været sjovt, men nødvendigt, at foretage det gennemgribende oprydningsarbejde vi har udført i år. Der skal gå en stor tak til KNI´s nuværende såvel som tidligere medarbejdere for hjælpen hertil, ligesom samarbejdet med selvstyret og vore eksterne rådgivere har været tillidsfuldt og professionelt” - slutter Lars Borris Pedersen.

Årets resultat på minus 6,9 mio. DKK, afspejler en række særlige forhold herunder nedskrivninger af lageret med engangseffekt, der har været nødvendige for at genskabe et retvisende billede af selskabets tilstand.

En begivenhed af en anden karakter, vedrører whistleblower sager om mistrivsel herunder sexchikane, som efter to grundige eksterne undersøgelser, den sidste en advokatundersøgelse, medførte en bortvisning af selskabets direktør. 

Bestyrelsens arbejde i 2020/21 har således været ekstraordinært fokuseret på at skabe overblik over problemers omfang og tage de nødvendige beslutninger som grundlag for at genskabe tillid til selskabet.

Flere Whistleblowere har det seneste år fortalt om mistrivsel blandt medarbejdere, og uregelmæssigheder i koncernens regnskaber. Karakteren og alvoren i sagerne har nødvendiggjort grundige og omfattende undersøgelser med bistand fra såvel advokater og revisionsselskaber.

Konklusionen af undersøgelserne har medført bortvisninger og anmeldelse til politiet om dokumentfalsk og bedrageri, ligesom skattestyrelsen er blevet orienteret om enkeltforhold. Man kan ikke udelukke at flere anmeldelser vil følge.

Mistrivsel, herunder sager om sexchikane fremkom gennem henvendelser fra en række anonyme medarbejdere. På baggrund af de første undersøgelser indgik bestyrelsen en fratrædelsesaftale med den administrerende direktør i marts 2021. På baggrund af efterfølgende undersøgelser valgte bestyrelsen i juli 2021 at bortvise den nu tidligere administrerende direktør.

KNI A/S’ bestyrelse igangsatte i efteråret 2020 en omfattende intern undersøgelse af uregelmæssigheder i selskabets varebeholdninger på baggrund af en henvendelse fra en whistleblower. Den interne undersøgelse bekræftede, at varebeholdningerne var opgjort forkert i 2013/14 og at fejlen både påvirkede 2013/14 regnskabet men også de efterfølgende år, om end med mindre driftseffekt. Den første interne undersøgelse vurderede, at der var tale om en menneskelig fejl. Efterfølgende lod man en ekstern rådgiver kontrollere rigtigheden heraf (Deloitte), og da de nåede frem til et noget anderledes resultat valgte bestyrelsen at udvide undersøgelsen og herunder involvere et team af konsulenter fra PwC, som også undersøgte KNI for potentielt bedrageri. Denne undersøgelse afdækkede meget kraftige indikationer om bevidst regnskabsmanipulation, udført igennem en længere årrække i et tæt samarbejde mellem centrale medarbejdere i regnskabsafdelingen, og som blev skjult for den daglige ledelse, bestyrelsen og revisionen.

I forbindelse med udarbejdelsen af dette årsregnskab har der som følge af ovenstående ”lagersag” derfor været særskilt fokus på om der var uregelmæssigheder på andre regnskabsposter, også her med deltagelse af eksterne konsulenter.

Dette har vist sig at være tilfældet. Det er konstateret, at der gennem en længere årrække yderligere er foretaget uberettigede transaktioner internt mellem forretningsenhederne i KNI A/S samt foretaget skjult tilbageførsel af tidligere års afskrivninger helt tilbage til 2014/15.

Desuden er det konstateret, at en nu politianmeldt medarbejder, i tillæg til den almindelige lønudbetaling, har haft en praksis med udbetaling af vederlag (ofte bonus) udenom lønkontoret til en række medarbejdere også uden tilbageholdelse af kildeskat.

De bevidst gennemførte uregelmæssigheder i regnskabet har været udført meget komplekst, og eksperter har sammen med KNI indtil videre brugt 7 måneder på at afdække omfanget. Det har givet et godt grundlag for at rette/tilbageføre de tidligere manipulationer i 2020/21 årsregnskabet, men der pågår fortsat undersøgelser, som kan forventes at påvirke det kommende års regnskabsaflæggelse, dog i mindre grad.

Årets resultat, såvel som tidspunktet for årsregnskabsaflæggelsen, afspejler derfor en større oprydning i forskellige regnskabsposter med engangseffekt, hvoraf de væsentligste er nedskrivninger i lageret og anlægsaktiver, tilbageførsel af fragtomkostninger mv.

Korrektionen af egenkapitalen på minus 112 mio. DKK. sker som følge af to større uregelmæssigheder, der på forkert grundlag har påvirket regnskabsårene inden 2020/21 positivt. Kernen af ”lagersagen”, med faktuelt forkerte opgørelser af lageret, påvirker egenkapitalen negativt med 60 mio. DKK. Hertil kommer uberettigede tilbageførsel af i afskrivninger, som har stået på siden 2014/15, hvilket påvirker egenkapitalen negativt med 52 mio. kr. I alt 112 mio. kroner. KNI´s egenkapital er i dag dog stadig solid med 1,375 mia. DKK.

Svend Hardenberg bliver bestyrelsesformand for KNI A/S, da nuværende bestyrelsesformand Lars Borris Pedersen har valgt ikke at genopstille som formand.

Derudover er bestyrelsesmedlem Søren Jakobsen fratrådt fra bestyrelsen og Michael Skourup er valgt ind som bestyrelsesmedlem.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl